Om folk levde och tänkte fritt och agerade från sitt hjärta så är risken att allt skulle gå åt helvete : En studie om PR-byrån Studio Total som orsakat ett totalt samhällskaos

Detta är en M1-uppsats från Institutionen för mediestudier

Sammanfattning: Studien analyserar den svenska PR-byrån Studio Total, som använder sig av gerillamarknadsföringsmetoder för att synas i den svenska mediala debatten. Företaget har fått stort genomslag genom att delvis utföra fiktiva reklamkampanjer som svenska folket och omvärlden har tagit del av. Konceptet av att marknadsföra produkter och värderingar genom nyhetsjournalistiken har inneburit att allmänheten känt sig vilseledda. Studio Total har även klivit in på en politiska arena där de kontroversiella kampanjerna har blivit kritiskt ifrågasatta och negativt mottagna. Studien försöker förklara om en PR-byrå kan verka inom en kommersiell och ideell marknad. En kvalitativ intervju har utförts med en av Studio Totals grundare och en kvantitativ enkätundersökning gjordes för att erhålla mediestudenters attityder till företaget. Resultatet visar en ambivalent attityd till företaget då meningarna gällande de kommersiella och de politiska kampanjerna avviker utifrån olika associationer. Resultatet synliggör även att kritiken som Studio Total erhållit är en del av företagets marknadsetablering. Det genomslag och den uppmärksamhet som setts kan härledas till Studio Totals goda förståelse för medielogik, hur man anpassar kommunikation till ett nyhetsformat. När verksamheten med en kontroversiell bakgrund träder in på en politisk arena, blir det komplicerat att legitimera agerandet och de argument som kritiken grundas i framhåller att Studio Total har agerat naivt. Vad som lyfter nivån i debatten är när diskussionen behandlar konsekvensetik. Berättigas de politiska handlingarna, då medielogiken medför att varumärket i sig har fått mer uppmärksamhet än det initiala motivet, exempelvis rätten till fritt tal? Delvis berättigas handlingarna om aktionerna ses ur en kulturell synvinkel, men ett socialt ansvarstagande är ett krav från allmänheten på organisationer med tillgång till makt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)