Ett hjärta som begränsar : En kvalitativ litteraturöversikt om patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalensen av patienter diagnostiserade med hjärtsvikt beräknas i Sverige uppmäta omkring 250000 individer relaterat till en ökad snittålder hos befolkningen. Att leva med hjärtsvikt kan orsaka både psykiska påfrestningar och fysiska begränsningar i det vardagliga livet. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet av studien antyder att patienterna vilka lever med hjärtsvikt upplevde fysiska begränsningar i vardagen vid exempelvis yrkesutövning och promenader som komplikation till de hjärtsviktsrelaterade symptomen. Vidare belystes patienternas upplevelser av psykiska påfrestningar såsom uppkomna känslor av värdelöshet och frustration. Det framkom vidare att patienterna besatt behovet av grundligare och mer frekvent tilldelning av information relaterat till sjukdomen och dess behandling. Ytterligare framställde patienterna behovet av att erhålla rådgivning avseende egenvård. Konklusion: Att identifiera befintliga upplevelser, behov och önskemål hos patienter med hjärtsvikt är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna skapa en optimerad personcentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)