MANGA, ORTOGRAFI OCH ÖVERSÄTTNING. En karaktärs- och översättningsanalys av Yotsuba från Yotsuba&!

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Niklas Sjöberg; [2019-01-28]

Nyckelord: japanska; Yotsuba !; översättning; ortografi; manga;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att analysera karaktären Yotsuba från mangan Yotsuba&!, hennes språkegenskaper och hur de har översatts till svenska, för att förhoppningsvis bidra till framtida översättningar av japansk manga till svenska. Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att vara grundat i översättningsteorin skopos, Hasegawas beskrivning och kategorisering av översättningstekniker och Kinsuis rollspråkskoncept. I denna uppsats har jag valt att utföra en kvalitativ analys av ett antal exempel från Yotsubas repliker på japanska samt motsvarigheterna på svenska. De lingvistiska och ortografiska karaktärsdragen i Yotsubas repliker som uppvisar hennes barnslighet kommer huvudsakligen jämföras mellan de båda språken utifrån de nedanstående tre punkterna.• Metaortografi. Vilka skrivtecken inom det japanska skriftsystemet som används i Yotsubas repliker och hur det har översatts till svenska.• Lingvistiska felaktigheter och ordlekar. Hur japanska ordlekar och felaktigheter har tolkats och adapterats till svenska.Exempel på repliker från mangan kommer att demonstreras tillsammans med bilder från motsvarande scener och jämföras sida vid sida med den svenska översättningen. Exemplen kommer att brytas ned och skillnaderna i betydelse mellan utgåvorna kommer att belysas. Även metodiken bakom översättningen kommer att undersökas. På grund av japanskans särskilt komplicerade skriftspråk kan författaren uttrycka särskilda karaktärsdrag i repliker utan att behöva addera ytterligare text. Svenska, som använder sig av det romerska alfabetet saknar samma möjligheter. För att skapa en likvärdig text krävs särskilda översättningsstrategier som exemplifieras i denna uppsats.Vad gäller lingvistiska felaktigheter och ordlekar orsakar skillnader i ordförråd och grammatik mellan ursprungsspråket och målspråket komplikationer vid översättningen. Även i detta fall presenteras förslag på förbättringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)