Hur skuggan kan lysa upp mörkret : En kvalitativ studie om socialarbetares syn på medberoende och hur detta kan påverka det professionella arbetet med klienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att studera och analysera den professionella relationen mellan socialarbetaren och klienten, kopplat till socialarbetarnas tecken på medberoende och anknytningsmönster. Dess delsyfte har varit att undersöka vilken påverkan medberoende hos socialarbetaren kan ha inom professionen socialt arbete, kopplat till missbruk. Empirin utgjordes av sju kvalitativa intervjuer, där fem kvinnor och två män som arbetar inom socialt arbete tillhört urvalet. Respondenternas ålder har varierat mellan 22 och 58 år och deras utbildningsbakgrund, uppväxt och tidigare erfarenheter av missbruk skiljde sig åt. Utifrån detta gjordes en tematisk analys av intervjumaterialet, där särskilda teman hittades. Den teoretiska ram som använts i studien har utgått från att operationalisera begreppet medberoende. Resultatet i analysen har påvisat att socialarbetarens bakgrund, anknytning och tidigare erfarenheter av missbruk kan ha en viss påverkan i ens profession. Det är dock reflektionen kring de egna gränssättningarna gentemot sig själv och sina klienter, samt reflektionen kring medberoende som är de viktigaste delarna i att vara professionell, utifrån studiens resultat. Vår förhoppning med denna studie är att fler ska bli mer insatta och intresserade av medberoende, samt vikten av reflektion i sin professionella roll som socialarbetare eller inom andra människobehandlande yrken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)