Konsekvenser för organisationskulturen vid en sammanslagning av två organisationer : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning: Begreppet förändring i organisationssammanhang innefattar mycket, det vi kommer att fokusera på i följande studie är sammanslagningar. Sammanslagningar blir allt vanligare i den dynamiska och föränderliga värld vi lever i. Vid förenande av två olika organisationskulturer är det oundvikligt att undgå att organisationskulturen påverkas. Att ha kunskap om hur sammanslagningar påverkar organisationen är viktigt för att det ska fungera som en lönsam och givande strategi att vidta. Tidigare forskning påvisar att organisationskulturen kommer att påverkas av sammanslagningar, detta genom att organisationskulturen har en stark inverkan för hur utfallet av sammanslagningen blir. Organisationskulturen kan förändras vid sammanslagningar då förändringen medför nya aspekter inom organisationen, vilket i sin tur påverkar organisationskulturen. Två återkommande faktorer som fanns inom forskningsområdet var ledarskap och kommunikation. Våra forskningsfrågor för följande studie är: -Vilka konsekvenser kan uppstå vid sammanslagningar av två organisationer vars kulturer skiljer sig åt? -Hur kan ledarskap och kommunikation bidra till att utveckla organisationskulturen inom organisationen? Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur kulturella förhållanden såsom organisationskultur kan påverkas av en sammanslagning. Följande studie är inriktad till ledare för att öka kunskapen och medvetenheten om hur sammanslagningar och organisationskultur kan utvecklas och hanteras för att övergången ska bli givande och att organisationen ska kunna ha en stärkt gemensam organisationskultur. För att kunna genomföra detta valdes en kvalitativ metod med ett hermeneutistiskt tolkande synsätt. Det insamlade materialet för studien baseras på vetenskapliga artiklar och semistrukturerade intervjuer med tio utvalda intervjupersoner. Studiens analys och slutsats grundas på de intervjusvar vi fått till oss via intervjutillfällen med både ledare och lärare inom organisationen. Slutsatsen påvisade att geografiska distanser mellan organisationer kan bidra till minskad grad av samhörighet. För att ledarskapet och kommunikationen ska utveckla organisationskulturen inom organisationen krävs det tydlighet och strukturering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)