Omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar med övervikt och fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Sammanfattning: Bakgrund Övervikt och fetma är ett globalt problem som kan leda till sjukdomar som diabetes typ 2, hypertoni och olika former av cancer. Även den psykiska hälsan påverkas. Övervikt och fetma beskrivs av WHO som en onormal och extrem fettansamling som kan försämra hälsan. BMI kan användas för att sätta gränser för övervikt och fetma. BMI för barn är ålders- och könsberoende. Syfte Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år med övervikt och fetma. Metod Studien utfördes som en litteraturstudie med beskrivande design och analysen genomfördes med inspiration från innehållsanalys. Sökorden som identifierades utifrån syftet var övervikt, fetma och viktminskning. Databaserna som användes var Cinahl och Medline. Litteraturstudien baserades på åtta studier. Resultat De omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar mellan åldrarna 10- 18 år som framkom i resultatet var olika former av utbildning, fysisk aktivitet, nutrition och motivation. Slutsatser Det beskrevs flera olika omvårdnadsåtgärder som stämde överens med övrig litteratur. Sjuksköterskan kan använda sig av Orems hjälpmetoder vid arbete med denna patientgrupp. Ett stort behov av ökad forskning finns inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)