Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. Blandalléer består av flera trädarter och kan vara ett mer resistent alternativ till klassiska enartsalléer. Vid ett angrepp på en blandallé drabbas endast vissa individer varpå inte hela allén insjuknar. Samtidigt så bidrar en blandallé till en ökad artdiversitet hos stadens trädbestånd samtidigt som det blir möjligt att anpassa artvalet efter olika situationer längs en sträcka. Torsgatan är en huvudgata i stadsdelarna Vasastaden och Norrmalm i Stockholm. I samband med att framkomligheten för cyklister förbättras i staden får Torsgatan en ny utformning och nya träd planteras längs gatan. Placeringarna av träden är satta av Tyréns och Trafikkontoret i Stockholms stad ska bestämma vilka trädarter som ska planteras. En blandallé kan se ut på ett oändligt antal sätt och då det är ett relativt nytt inslag i staden finns potential att skapa unika alléer. Detta arbete undersöker hur en blandallé på Torsgatan i Stockholm kan utformas genom att inspireras av två befintliga blandalléer – en på Industrigatan i Malmö och en på Dronning Eufemias gate i Oslo. Alléerna har analyserats med teorier om växtkomposition av Nick Robinson. Utifrån analyserna skapades två egna tolkningar av inspirationsalléerna, anpassade för Torsgatan. Resultatet blev två olika gestaltningar där enhetlighet skapas även fast träden ser olika ut. Den ena fick namnet Åkerholmar och är en allé med stor variation i storlek och form. Arterna är torktåliga versioner av släkten som naturligt förekommer i Sverige. Den andra gestaltningen heter Fyra kronor och är uppdelad i fyra enheter med två olika krontyper. Arterna i denna allé är alla exoter från fjärran länder. Arbetet visar hur det går att skapa unika blandalléer genom att inspireras av befintliga projekt samt hur en gata kan förskönas med hjälp av en kontrasterande blandallé. Arbetet visar också hur det går att analysera en plats med Robinsons teorier om växtkomposition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)