Svensk kod för bolagsstyrning - Bolagens avvikelser i enlighet med principen Följ eller förklara

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån vetenskapliga artiklar skapa ett preliminärt teoretiskt ramverk som ska hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Genom empiriinsamling blir även syftet att undersöka vilka bolag på OMX Stockholmsbörsen som avviker från Koden, om bolagen avviker från samma punkter samt om det finns några gemensamma faktorer som kännetecknar bolagen som avviker. Vi använder oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats och studerar bolagsstyrningsrapporterna för bolagen inom kategorierna large cap och small cap. Vi har utifrån tidigare forskning i Storbritannien och Tyskland skapat ett preliminärt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Detta ramverk hoppas vi sedan kunna hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Som ett resultat av vår uppsats har vi funnit att cirka 60 procent av bolagen inom large cap och small cap avviker från Koden. De bolag som avviker från Koden tenderar att avvika från samma punkter, ofta punkter som rör upprättande av ersättnings- och revisionsutskott. De faktorer som påverkar om bolag avviker från Koden eller inte har vi funnit är bolagets storlek, styrelsens storlek och ägarspridningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)