Framtida möjligheter på den växtbaserade mejerimarknaden

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund Att hela 90 procent av den svenska befolkningen konsumerar mejeriprodukter varje dag visar på hur starkt integrerad denna typ av produkt är i den svenska kulturen. Mejeridisken har dock förändrats mycket under de senaste åren och antalet produktvarianter på marknaden har ökat drastiskt. Den växtbaserade mejerimarknaden räknas som en del av mejerimarknaden och står för cirka en till två procent av dess omsättning. Förutom att antalet mjölkbaserade mejeriprodukter har ökat så har även aktörerna på den växtbaserade mejerimarknaden nyligen lanserat många nya produktvarianter och denna marknads omfattning ökade med 24 procent under år 2014. Denna studie genomförs på uppdrag av en aktör som har intresse i den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige. Då den växtbaserade mejerimarknaden är en marknad under förändring är det viktigt för aktören att förstå marknadsdynamiken och vilka framtida möjligheter som finns. Syfte Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige för att identifiera attraktiva delmarknader och konsumentsegment. Metod I studien används både kvantitativ och kvalitativ data. Insamling av information sker genom intervjuer, observationer samt sökning av sekundärdata. Studien baseras dessutom på en kartläggande metodik. Utifrån befintlig teori tar författarna fram en anpassad modell för extern marknadsanalys. Modellen inkluderar de fyra aspekterna omfattning och struktur, aktörer, konsumenter och omvärld. Slutsats Den växtbaserade mejerimarknaden är en attraktiv marknad. Att marknaden anses vara attraktiv indikerar på existensen av attraktiva delmarknader och konsumentsegment. De attraktiva delmarknader som identifierats i studien är drycker, syrade produkter, gräddprodukter, produktkategorier baserade på växtbaserna havre samt nöt och mandel, mellanmålsprodukter, on- the-go-produkter och slutligen smaksatta produkter. Det attraktiva konsumentsegment som identifierats är den medvetna konsumenten, en konsument som fattar beslut med avseende på miljön och sin hälsa. Diskussion Modellen som anpassats för studien har applicerats på både mejerimarknaden och den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige. För att validera modellens tillämplighet bör vidare studier genomföras på fler industrier och marknader. Då modellen enbart syftar till en extern analys rekommenderas de företag som är intresserade av den växtbaserade mejerimarknaden att göra en intern analys av sina resurser och kompetenser och matcha detta med studiens resultat och slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)