Överrapportering mellan sjuksköterskor - Vilka blir konsekvenserna för patienten?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrunden till litteraturöversikten är att bristande kommunikation mellan vårdpersonal är den vanligasteorsaken till att drygt etthundratusen personer i Sverige årligen drabbas av en vårdskada. Kommunikation ärett centralt moment i vården och innebär överförandet och delandet av information. Verbalkommunikation är mångfasetterad och är en färdighet som sjuksköterskan skall besitta. Fokus förlitteraturöversikten är verbal kommunikation mellan sjuksköterskor i överrapportering av patienter mellanskift. Syftet med litteraturöversikten var att jämföra omvårdnadskonsekvenser av verbal kommunikationmellan sjuksköterskor. Med verbal kommunikation avses viss stil/struktur för patientöverlämningen.Metoden var en litteraturöversikt av fjorton artiklar. Till granskningens analysdel användes Fribergstrestegsmodell. I resultatet visade granskning på att överrapporteringsstil och/eller struktur påverkadepatienter och även exempel på vilka konsekvenserna var. Materialet innehöll en ojämn spridning av stilaroch strukturer, även sett över tid. Den rekommenderade kommunikationsmodellen SBAR infördes sällan.Den mest frekvent införda stilen var bedside och för struktur var det vanligaste greppet införandet avnyutformade checklistor. I ett tidsperspektiv förekom bedside och ny checklista mer ofta ju nyare studienvar, samt sågs patientsäkerhet, personcentrering och delaktighet öka vid användandet av en struktureradöverrapportering oavsett vilken, likväl som vid användandet av bedside överrapportering. Slutsatser somdrogs av framkommet resultat var att olika varianter för överrapportering innebar olika konsekvenser förpatienter men att en kombination av bedside plus SBAR skulle ge minst negativa effekter för patienten.Kombinationen innebar bäst förutsättningar för uppfyllandet av kompetenskraven som finns försjuksköterskan i fråga om patientcentrerad och säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)