Dent tragiske andre : En postkolonial analys av andrafiering i läromedel för litteraturundervisning i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Föreliggande studie är en läromedelsanalys av fyra läroböcker i litteratur vilka alla är antologiersom utöver utdrag och exempel ur litterära verk även innehåller introduktionstexter, diskussionsochinnehållsfrågor till elever, samt andra arbetsuppgifter och faktatexter. Undersökningengjordes genom en kvalitativ textanalys mot bakgrund av Edward Saids postkoloniala teori ochbegreppsapparat. Studiens syfte var att undersöka litteraturundervisningens roll i återskapandet avmaktstrukturer och belysa andrafierande strukturer och konstruktionen av en utomvästerländsk”Andre” i mötet mellan västerländsk och utomvästerländsk litteratur. Detta för att kunna bidratill en diskussion om hur en mångkulturell kanon ska hanteras i skolan.Studien visade att två av läroböckerna tydligt konstruerar en generaliserande bild avutomvästerländska personer och kulturer som mer eller mindre tragiska, krigshärjade och osäkra.På grund av detta, i kombination med en viss ton av västerländsk suveränitet och antaganden omen homogen västvärld, uttolkades koloniala och imperialistiska implikationer som förstärker idénom ett stabilt västerland i jämförelse med en miserabel omvärld som det bör tyckas synd om. Deövriga två böckerna tolkades däremot som att de lyckats undvika många av dessa konstruktioneroch en mer mångsidig bild av litteraturen visas och egenheter såväl som likheter visas upp på ettsätt som kan anses motverka detta imperialistiska synsätt.Slutligen diskuterades detta fynd mot skolans praktiker och läroplan och det kundekonstateras att en lärare bör problematisera läromedlen och se till att en allsidig utomvästerländsklitteratur tas upp samt att förutsättningarna för dess produktion bör samtalas om för att undvikacementeringen av stereotyper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)