Konsult - Klient relationer i kunskapsföretag: En fallstudie på Deloitte & Touche

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka ett antal nyckelbegrepp och betydelsen av dessa i interaktionen mellan konsult och klient. Nyckelbegreppen är förtroende, osäkerhet respektive säkerhet, roller och prioriteringar i relationen mellan konsult och klient. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie med djupintervjuer bestående av revisorer från Deloitte & Touche i Malmö samt deras kunder. Förtroende visade sig vara en förutsättning för relationen. Det skapades av den kompetens konsulten visade samt personkemin mellan konsult och klient. Personkemin visade sig vara en viktig faktor genom hela arbetet och fanns inte den fanns heller inte grunden för en lyckad relation. Klienten hade en osäkerhet som reducerades av konsultens expertis men också av den personliga relationen. När konsulten genomfört revisionen ansåg klienterna att de kände sig säkrare. Konsulten har här både en roll som expert men också, i en del relationer, rollen som bollplank. Vad bägge parter prioriterade i relationen var den personliga aspekten, att personkemin stämde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)