Sömn och studieprestation i matematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie undersöker i vilken utsträckning gymnasieelevers sömnvanor påverkar deras stu-dieprestation i ämnet matematik. Studieprestation mäts som poängnivån eleverna uppnådde på det senaste provet i matematik de skrivit. Sömnvanor beskrivs som sömnlängd, sömnkvalitet, stress inför läggdags och internetanvändning nattetid. Ett frågeformulär konstruerades för att samla in studiens mätdata som i sin tur analyserades med hjälp av en ordinal logistisk regress-ion. Studiens resultat visade att sömnkvalitet har en signifikant, positiv påverkan på poängni-vån. Övriga variabler var inte signifikanta men deras beräknande effekter låg i linje med vad som förväntades. Sömnkvalitet hade en förväntad positiv påverkan på studieprestation, emedan stress och internetanvändning hade en negativ påverkan på studieprestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)