Ett virtuellt nexus - En granskning av tillämpningen av en omsättningsbaserad skatt för multinationella företag i ljuset av EU:s fria rörligheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Befintliga skatterättsliga principer grundar sig på föreställningar om att affärsverksamheter bedrivs genom fysisk närvaro. En stat kan därför, för närvarande, endast grunda beskattningsanspråk på en av de två huvudprinciperna hemvist eller källstat. Enligt den sistnämnda principen kan en stat enbart beskatta sådana företag som innehar någon form av fysisk etablering inom statens jurisdiktion. Digitaliseringen och internets framfart har emellertid medfört att nya affärsmodeller har vuxit fram och multinationella företag kan numera bedriva inkomstbringande verksamhet virtuellt dygnet runt till konsumenter världen över. Utifrån den genomförda utredningen kan slutsatsen dras att rådande definitioner av fast driftställe således har möjliggjort för företag som tillhandahåller digitala tjänster att undgå beskattningsbar närvaro i flertalet stater, varför införandet av en ny grund för beskattning har föreslagits av flera aktörer. Bland annat har OECD föreslagit att ett nytt skatterättsligt nexus ska införas enligt vilken multinationella företag som omsätter över vissa tröskelnivåer ska bli skattskyldiga även i marknadsstater, dvs. de stater där företagens användare och konsumenter befinner sig. En omsättningsbaserad skatt kommer främst kommer att träffa väletablerade och framgångsrika multinationella företag eftersom dessa har omsättningar som överskrider tröskelvärdena för skattskyldighet. Det kan med hänsyn till den befintliga marknaden för digitala tjänster även antas att en betydande andel av dessa multinationella företag kommer att ha anknytning till moderbolag utanför EU. Syftet med uppsatsen har därför varit att analysera om ett EU-lands införande och tillämpning av en sådan omsättningsbaserad skatt för multinationella företag är förenlig med EU:s fria rörligheter samt förbud mot diskriminering och icke-diskriminerande hinder. Uppsatsen har med hjälp av den rättsdogmatiska metoden, samt inslag av såväl EU-rättslig som rättsanalytisk metod, kommit fram till ett antal slutsatser. Det kan konstateras att den omsättningsbaserade skatten kan anses vara objektiv till sin utformning, såtillvida att den kommer att tas ut på identiska villkor för samtliga företag som uppfyller de föreskrivna villkoren för skattskyldighet utan att göra någon åtskillnad mellan företag beroende på var de har sina säten. En sådan lagstiftning kan därför inte anses ge upphov till någon direkt diskriminering grundad på nationalitet. I det avseendet är en omsättningsbaserad skatt för multinationella företag således förenlig med de fria rörligheterna och EU:s diskrimineringsförbud. Uppsatsen har emellertid även undersökt huruvida den omsättningsbaserade skatten kan anses innebära indirekt diskriminering eller icke- diskriminerande restriktioner för den fria rörligheten. Med avseende på att reglerna föreslås bli tillämpliga för multinationella företag, innebär det att endast sådana aktieinnehav som möjliggör för aktieinnehavaren att ha ett betydande inflytande över ett annat företags beslut och dess verksamhet kommer att ingå i bedömningsunderlaget för eventuell skattskyldighet. Slutsatsen kan därför dras att frågan om skattens förenlighet med de fria rörligheterna omfattas av etableringsfrihetens tillämpningsområde. Härvid kan det konstateras att argument kan framföras såväl för, som emot, att en omsättningsbaserad skatt utgör hinder för etableringsfriheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)