Undervisning i naturvetenskapliga ämnen : En litteraturstudie om vad som är betydelsefullt i NO-undervisning för elever i årskurs F-6.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Annica Eriksson; [2015]

Nyckelord: naturvetenskap; begrepp; arbetssätt; intresse; elever; F-6;

Sammanfattning:

Syftet med den här studien har varit att undersöka vad tidigare forskning beskriver som

betydelsefullt i NO-undervisningen för att elever i årskurs F-6 ska erbjudas kunskaper i

naturvetenskap. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie

genomförts. Med det menas att en systematisk genomgång av tidigare genomförd och publicerad

forskning som är relevant för studiens frågeställningar har utförts. Sökningar efter relevant svensk

och internationell forskning har skett i databaserna Eric (Proquest), Google Scholar, Summon,

avhandlingar.se och NorDiNa. Resultatet av litteraturstudien visar att det finns flera faktorer som

är betydelsefulla för att eleverna ska erbjudas kunskaper i naturvetenskap. De som tas upp i

denna litteraturstudie är diskussioner, vardagsbegrepp som kopplas till naturvetenskapliga

begrepp, hur begrepp som används i olika sammanhang, att skapa sammanhang, tidig

undervisning, praktiska experiment och undersökningar, arbetssätt och samband mellan intresse

och kunskap. När litteraturstudien genomförts dras slutsatsen att tidigare forskning anser att ett

undersökande arbetssätt är betydelsefullt för att elever ska erbjudas kunskaper i NO och att

elevernas intresse påverkar kunskapsutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)