”You’ve always sketched me better than I was. But what you draw, I become” : en filmanalys av The Danish Girl med fokus på kön och sexualitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att belysa transpersoners utsatthet och att blottlägga de normer om kön och sexualitet som bidrar till att personer som avviker från dessa utsätts för hot, våld och diskriminering. Studieobjekt utgörs av filmen The Danish Girl och de metodologiska verktygen har sin grund i en filmanalys. Undersökningens centrala tema handlar om vilka föreställningar om kön och sexualitet som filmen ger uttryck för. Det teoretiska ramverk vilket används för att analysera och förklara filmanalysens resultat utgörs av Judith Butlers teorier med fokus på performativitet, den heterosexuella matrisen samt distinktion mellan kön och genus. Resultatet av undersökningen visar att det feminina i filmen främst definieras av skönhet men också av det blyga och passiva. Det feminina och maskulina konstrueras som varandras motsatser vilket är ett uttryck för cisnormativitet. Undersökningen av filmens konstruktion av sexualitet resulterade i två slutsatser. Begäret och kärleken som ständigt heterosexuell samt att huvudpersonens transsexualism fetischeras och konstrueras som något av sexuell karaktär. Med Judith Butlers teorier som analytiskt ramverk kan dessa slutsatser förklaras utifrån den heterosexuella matrisens obligatoriska heterosexualitet samt att det är genom just sexualitet som vi förstår och definierar kön. Slutsatserna är tillsammans ett uttryck för cis- och heteronormativitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)