Patienters erfarenheter av palliativ vård vid lungcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Lungcancer är den cancerform nationellt och internationellt som orsakar flest dödsfall. Den låga överlevnadsgraden innebär att patienter med lungcancer vanligtvis har behov av palliativ vård. För att vårda patienter ur ett holistiskt perspektiv kan personcentrerad omvårdnad tillämpas när vårdpersonal utgår från patientberättelsen och bildar ett partnerskap med patienten. Syfte: Syftet var att belysa patienters erfarenheter av palliativ vård vid lungcancer.  Material och metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design och induktiv ansats. Litteratursökning i databaserna Medline och Cinahl resulterade i 13 kvalitativa artiklar publicerade mellan åren 2011 – 2020 som analyserades genom Friberg (2017).  Resultat: I resultatet framkom två huvudteman och sex underteman. Palliativa vårdens prövningar och potential med underteman Lidande och hopp vid cytostatikabehandling, Positiva effekter av egenvård och strategier för att återfå kontroll. Ambivalens gentemot vårdpersonal och organisation med undertemana Missnöje med planering och organisering, Bristfälligt bemötande och otillräcklig kommunikation och Tillgodosedda behov av planering och organisering  Slutsats: Resultatet påvisar patienters behov av adekvat hantering av sina symtom och biverkningar från behandling. Vårdpersonal måste ha ett gott bemötande, en anpassad kommunikation, ett effektivt teamarbete och involvera anhöriga för att tillgodose patienters behov av planering och organisering. Det krävs en kontinuitet inom dessa aspekter oavsett om patienterna befinner sig i tidig palliativ fas eller i vård vid livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)