Ämnesdidaktiska förutsättningar inom skolämnet juridik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Allt fler gymnasieelever läser juridik samtidigt som skolorna rapporterar en stor brist på ämnesbehöriga lärare i juridik. Det är inte möjligt att bli legitimerad gymnasielärare i juridik genom ämneslärarprogrammet, ämnesbehörighet i ämnet juridik kan endast nås genom kompletterande lärarutbildningar. Det finns ingen utvecklad ämnesdidaktik inom juridikämnet på gymnasial nivå och även för det akademiska ämnet är den ämnesdidaktiska forskningen begränsad.  Syftet med min studie är att undersöka och beskriva vilka ämnesdidaktiska förutsättningar det finns inom skolämnet juridik. Studien har utförts genom en kvantitativ enkätstudie bland juridiklärare på gymnasieskolor runtom i Sverige. Enkätresultatet har analyserats utifrån tre teman: Hur ser juridiklärares bakgrund ut i förhållande till formell pedagogisk utbildning och ämneskunskaper, hur undervisar juridiklärare och vilka ämnesdidaktiska utmaningar uppger juridiklärare att de möter i sin undervisning? Studiens resultat visar att juridiklärares bakgrund varierar allt ifrån att lärare har akademisk examen inom juridik till att helt sakna formell ämnesutbildning. När det kommer till undervisningsmetoder använder sig juridiklärare av flera olika undervisningsmetoder med tydliga kopplingar till ämnesplanen vilket visar på en varierad juridikundervisning. Det finns vissa skillnader mellan behöriga och obehöriga lärare gällande vilka undervisningsmetoder som används. Den främsta ämnesdidaktiska utmaningen som juridiklärare upplever rör elevernas möte med det juridiska språket. Elevernas språkliga svårigheter påverkar och begränsar undervisningen i juridik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)