Möjligheter och hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet : En intervjustudie med en enhet på Feelgood Företagshälsa och två av deras kundföretag inom byggbranschen.

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Hälso- och systemvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Företagshälsovården i Sverige avses som en oberoende expertresurs till företag och ska identifiera samt förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Generellt sett anlitar kundföretag FHV framförallt för reaktiva, efterhjälpande insatser då ohälsa redan har uppstått i företaget. Byggnadsarbetare vistas ständigt i en riskfylld miljö och utsätts för tunga lyft, ensidiga arbetsrörelser och ogynnsamma arbetsställningar. Det är därför viktigt att undersöka hur företagshälsovården kan bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet till kundföretagen för att möta utmaningarna i byggarbetsmiljön.Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete.Metod: En litteraturstudie och en intervjustudie genomfördes under våren 2013. Vetenskapliga artiklar och andra dokument inhämtades via databaser tillgängliga via bibliotek vid KTH, Göteborgs Universitet samt Halmstad Universitet. Tio individuella semi-strukturella intervjuer utfördes med arbetsmiljöingenjör och kundansvarig på en Feelgood-enhet samt med arbetsledare, skyddsombud och med personer som hade en HR- och arbetsmiljöposition på två av Feelgoods kundföretag inom byggbranschen.Resultat: Utifrån analysen framkom åtta teman som utgjorde möjligheter och hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet: konsultativt förhållningssätt, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsbesök, kompetens, marknadsföring och kommunikation, ledningsgruppen, bristande samordning mellan yrkesprofessionerna på FHV samt kundavtalet.Slutsats: Företagshälsovården behöver ta ett större ansvar i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ifrågasätta kundföretagen för att råda dem i bra arbetsmiljölösningar. Företagshälsovården behöver även bli bättre på att marknadsföra sin verksamhet för att kundföretagen ska veta vad de kan utnyttja FHV till. Feelgood är professionella och har hög kompetens i de individuella samtalen men kan förbättra sin branschkompetens på organisatorisk nivå. Arbetsplatsbesök efterfrågas och kundföretagen såg att FHV har en roll i att utföra tekniska mätningar och att hjälpa till i arbetet med arbetsrotation. De förebyggande arbetsmiljötjänsterna borde vara skrivna i avtalet för att de ska utnyttjas i större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)