Arbetstagares och arbetsgivares syn på friskvård : En studie ur två perspektiv angående friskvård i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

I dagens samhälle är hälsan ett ständigt aktuellt ämne. Det kommer nya dieter, olika typer av träningsformer och det debatteras friskt om hur man ska uppnå en god och hälsosam livsstil. Hälsa får allt större fokus och det innebär också att hälsa har blivit en del av arbetslivet. Många företag erbjuder därför friskvård till sina arbetstagare och denna friskvård kan se ut på många olika sätt, det kan bland annat vara subventioner på träningskort och massage. Vissa företag har dessutom rökavvänjningsprogram och kostrådgivning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetsgivare kontra arbetstagare ser på friskvård. Vi undersöker hur arbetstagare och arbetsgivare resonerar kring friskvård och ifall arbetsgivare ställer krav angående friskvård. Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer för att få en djupare förståelse för hur man resonerar kring friskvård. Undersökningen har gjorts på ett större företag inom telekommunikationsbranschen och sammanlagt har sex intervjuer gjorts. Två intervjuer med arbetsgivarrepresentanter och fyra intervjuer med arbetstagare. Vi har kommit fram till att både arbetstagare och arbetsgivare är positivt anställda till friskvård, dock önskar arbetstagare att friskvården kunde inkludera fler aktiviteter och de önskar också mer stöd och uppmuntran från chefer. Varken arbetstagare eller arbetsgivare tycker att det ställs några vidare krav gällande friskvård och det görs heller inte någon större kontroll av friskvård. Det finns tendenser till att friskvård inkräktar på arbetstagarnas privatliv och det vi har kunnat se är bland annat gällande rökning och genom stegmätartävlingar på företaget. En intressant aspekt är att det hela tiden blir ett individansvar, det är individen som ansvarar för både sin hälsa och ohälsa och arbetsgivaren kan således avsäga sitt ansvar till viss mån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)