Om aktörer inom svensk arbetsförmedling. : En studie om intressekonflikter mellan medverkande på den arbetsmarknadspolitiska arenan.

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra intressekonflikter som uppstått mellan kommun och branschorganisation när en kommun ansökt om att få bli leverantör till Arbetsförmedlingen för en tjänst som tidigare endast upphandlats med privata aktörer. Vidare är vårt syfte att undersöka huruvida demokratiska eller ekonomiska incitament ligger till grund för Karlshamns kommun respektive branschorganisationens ställningstagande i denna fråga. Karlshamns kommun har med bakgrund av SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster åt arbetsförmedlingen - en analys av de rättsliga förutsättningarna, skickat in en ansökan till arbetsförmedlingen för tjänsten Kundval Rusta och matcha. Karlshamns kommun var den första kommunen i Sverige att skicka in en sådan ansökan. Genom att analysera primärkällor i form av texter från Karlshamns kommun respektive branschorganisationen Almega med hjälp av Bacchis metod WPR analys avser vi att synliggöra hur problemet representeras från respektive part. Genom att koppla dessa representationer till politisk styrning, offentligt etos och makt visar vårt resultat att Karlshamns kommun drivs av både demokratiska och ekonomiska incitament medan å andra sidan branschorganisationen nästan uteslutande drivs av ekonomiska incitament. Vidare är vår slutsats att nuvarande politiska styrning av den Svenska arbetsmarknadspolitiken inte gynnar ett gott samarbete mellan medverkande på den svenska arbetsmarknadspolitiska arenan. Fokus bör vara den arbetssökande och reformer behöver komma till stånd. Det är Arbetsförmedlingen och därmed staten som besitter ansvaret och makten. Närmare bestämt den strukturella makten att fördela vem som ska få tillgång till kunskap och därmed aktörsmarknaden. I våra referensländer har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken decentraliserats till lokala kommuner, vilket är ett alternativ som denna studie föreslår att Sverige bör undersöka närmare.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)