Hur vanliga sparare placerar i fonder : Intresse, kunskap och viktiga faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

Sammanfattning: På grund av de turbulenta tider som varit på finansmarknaden de senaste åren behöver människor idag ha en större inblick i sin privatekonomi. Efter att ”bostadsbubblan” i USA sprack under 2008, har det nu införts en gräns för hur mycket bostäderna får belånas (85 %) i Sverige. Detta gör att det blivit mer viktigt att ha ett bra sparande och därför är denna uppsats inriktad på fondsparande. Fonder är idag, näst efter sparkonton, den vanligaste sparformen i Sverige och en sparform där spararen själv kan välja hur engagerad hen vill vara. Det totala kapitalet placerat i fonder har mer än fördubblats på tio år. Med ökad popularitet kommer ökat utbud och på Swedbanks fondtorg finns idag 570 olika fonder att välja mellan. Det finns flera olika sorters fonder med olika risknivåer, och populärast är aktiefonder. Den ökande populariteten och det ökande utbudet bland fonder har kallats en revolution. Studier har visat att ju större utbudet är vid en valsituation, desto svårare blir valet och risken för missnöje ökar. Den här undersökningen har gjorts i samarbete med Swedbank i Hagfors. En enkät skickades ut till dem av bankens kunder som har både internetbank och fondkonto. Enkäten bestod av olika frågor som rörde kundens val av fonder, och vilket intresse och vilken kunskap denne ansåg sig ha. För att få en bredare bild av hur val av fonder går till i rådgivningssituationer intervjuades sju licensierade privatrådgivare på Swedbank i Hagfors och i Karlstad som dagligen möter personer som behöver råd om sitt sparande. De blev intervjuade om hur de upplever kundernas kunskap om fonder och vilka faktorer som spelar roll. Resultatet från båda undersökningarna visar att hur fonden presterat tidigare och att den har en låg förvaltningsavgift ses som de viktigaste faktorerna. Det finns skillnader mellan könen, bland annat att män anser sig kunna mer om fonder än kvinnor och att kvinnor tycker det är svårare att välja fond än män. Ju mer kunskap som finns om fonder, desto lättare blir det att välja vilken fond att placera i. Intresset för sparandet blir också större med mer kunskap. Kvinnor och äldre tycker att låg risk är viktigare än män och yngre. Intresset för fonder är relativt lågt men undersökningen visar att det är lite större hos män. Fonder är en populär sparform och därför finns det många olika sorters fondsparare med olika preferenser. Fondutbudet är väldigt stort vilket kan göra att spararna drar sig för att välja fonder själv. Ett mindre utbud skulle kunna få fler att välja själv och sätta sig in i fonder som sparform. Klart är att med större kunskap ökar intresset och förmågan att ta egna ekonomiska beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)