Lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Denna studie har fokus på lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen. Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av implementeringen av kooperativt lärande, vilka faktorer som påverkat implementeringen av metoden samt hur lärare uppfattar att användandet av kooperativt lärande kan påverka elevers matematiska utveckling i lågstadiet. Studien bygger på en kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju verksamma F-6 lärare från olika skolor i Skåne. I en kooperativ lärmiljö är grundtanken att elever utvecklas tillsammans genom samarbete, därför utgår studien från den sociokulturella teorin som menar att lärande sker i sociala sammanhang. Genom uppgifter som bygger på samarbete och sociala interaktioner utvecklar eleverna kunskaper tillsammans. Resultatet av vår studie visar att det finns en del faktorer som påverkar implementeringen av kooperativt lärande i klassrummet så som lärarnas utbildning i och erfarenhet av metoden. Lärares möjlighet till samarbete med andra lärare på skolan ses också som en betydelsefull faktor för att arbetet med kooperativt lärande ska bli effektivt. Vidare framgår det i resultatet att kooperativt lärande är en effektiv metod som har en positiv inverkan på elevers matematiska och sociala utveckling då det enligt lärarna bidrar till att fler förmågor synliggörs när kooperativt lärande tillämpas i matematikundervisningen. Slutsatsen i denna studie är att lärares kunskap och kompetens samt inställning till kooperativt lärande anses vara viktiga faktorer för att metoden ska fungera framgångsrikt i undervisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)