Lekmannarevisorns ansvar : En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jenny Nordin; [2014]

Nyckelord: Ideell förening; Revisor; Lekmannarevisor; Ansvar;

Sammanfattning:

En lekmannarevisor i en ideell förening har inget krav på sig att vara utbildad, utan ska endast ha den insikt och kunskap som krävs för det uppdrag som ska utföras. Det kan således vara en medlem i föreningen som tagit på sig ansvaret att agera revisor och är därmed inte anställd av någon revisionsbyrå. En lekmannarevisor i en ideell förening omfattas inte av någon specifik lag och kan ofta bli tillsatta utan att egentligen ha så stor kunskap kring vad uppdraget innebär. Eftersom det inte finns någon lagstiftning kring vad som gäller för ideella föreningar ämnar den här studien klargöra hur ansvaret ser ut för lekmannarevisorer i ideella föreningar.

När stämman ska tillsätta lekmannarevisorn är det viktigt att lekmannarevisorn inte är jävig eller står i annan beroendeställning till någon i styrelsen. En lekmannarevisor kan bli ansvarig för en handling om den vållat föreningen ekonomisk skada. Det gäller då att lekmannarevisorn antingen begått ett brott eller att skadan uppkommit på grund av att lekmannarevisorn agerat oaktsamt eller med uppsåt. En enskild medlem kan bara stämma lekmannarevisorn om det enbart är den enskilde medlemmen som blivit drabbad, det vill säga att de andra medlemmarna i föreningen inte blivit drabbade.

Föreningen och stämman har en stor del i ansvarsfrågan. Tillsätter de en lekmannarevisor genom övertalning eller påtryckningar får de skylla sig själva. Förutsatt att de vet att dennes kunskaper inom ekonomi och revision är begränsade. Således är en okunnig lekmannarevisor i en ideell förening relativt skyddad och löper inte så stor risk att bli ansvarig, så länge denne inte begår något brott eller vållar en skada med uppsåt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)