Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort : fokus på värdeskapande i offentlig sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort – fokus på värdeskapande i offentlig sektor Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Agnes Eriksson och Sofie Törnberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 - Juni Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att den personliga rollen är betydande för värdeskapande i offentlig sektor och kan hjälpa till att driva olika handlingar. Syftet är att öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att tolkande samt förståelse genomsyrar hela studien. Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi och design. Teori och empiri har arbetats fram med hjälp av abduktion och insamling av empiri har skett genom tio stycken semistrukturerade intervjuer som sedan har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. Resultat & slutsats: Studien visar att den personliga rollen är en viktig del gällande värdeskapande i offentlig sektor. Empirin visade att användning av BSC-modellen i offentlig sektor kan anses komplex i sig och den personliga rollen bör därför inte uppmärksammas i BSC-modellen. Examensarbetets bidrag: Ur en teoretisk synvinkel bidrar studien till en ökad förståelse för den personliga rollen gällande BSC-modellen i offentlig sektor. Studien visar att den personliga rollen gällande värdeskapande i offentlig sektor inte bör uppmärksammas i BSC. Studien visar också att det är av betydelse att uppmärksamma den personliga rollen självständigt och arbeta med denna för att möjliggöra värdeskapande. Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning finns ett behov av flera kvalitativa studier kring BSC-modellen som verktyg inom den offentliga sektorn då vi utifrån vår studie fick kännedom av att allt fler offentliga verksamheter väljer att gå ifrån BSC som modell. Vi föreslår även vidare forskning som fokuserar på den personliga rollen som eget verktyg för värdeskapande eller i samklang med andra styrmodeller, för att se om studierna skiljer sig åt. Avslutningsvis föreslås även fortsatt forskning kring strategitriangeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)