Budgetering i osäkra miljöer : En komparativ fallstudie i byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Budgeten har en lång historia i vilken dess roll och betydelse har ändrats över tid. Budgeten fyller en mängd olika syften som är såväl företags- som situationsspecifika. Under senare år har det riktats kritik mot budgeten gällande att den inte är anpassad till dagens ständigt föränderliga miljö. Byggföretag verkar i en bransch som är ständigt beroende av förändringar i samhällsutvecklingen som förutsätter flexibilitet och ställer hårda krav på anpassningsförmåga samt behärskning av potentiell hastig omstrukturering. Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa kunskap om vilka, och hur, olika osäkerhetsfaktorer påverkar byggföretags budgetanvändande. Detta genom att analysera vilka osäkerhetsfaktorer som upplevs som störst i byggbranschen och hur dessa hanteras i byggföretagens budgetering. Avsikten är även att skapa en insikt om vilka syften budgeten uppfyller under osäkra förhållanden. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ branschstudie på byggföretag inom den svenska marknaden. Empirin utgörs av två semistrukturerade intervjuer med två väletablerade bolag. Detta material har analyserats för att urskilja likheter och skillnader mellan företagen för att kunna besvara uppsatsens syfte. Slutsats: Studien visar på att det finns flera huvudsakliga osäkerhetsfaktorer som påverkar byggföretagen. Osäkerheten hanteras främst genom förebyggande analyser som inkluderas i budgetanvändandet. Vidare kombinerar företagen traditionell budgetering med alternativa budgetformer. Budgeten fyller en mängd olika syften där planering, uppföljning och kontroll ses som de primära.   Nyckelord: Ekonomistyrning, budget, budgetering, osäkerhet, byggbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)