Skuggan av sociala medier. Forskningsöversikt om sambandet mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: ABSTRAKT Titel: Skuggan av sociala medier. - Forskningsöversikt om sambandet mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier. Institution: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Kurs: SP163A, Socialpsykiatri: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Författare: Erman, Helin och Dahlgren, Frida. Handledare: Andersson, Oscar Examinator: Oddner, Frans Sidor: 33 Månad och år: juni, 2019 Nyckelord: Självkänsla, sociala medier, kroppsmissnöje, kroppsuppfattning, psykisk ohälsa, unga kvinnor. Bakgrund: I denna studie har KASAM använts som teoriram för att undersöka psykisk ohälsas ökning framförallt bland unga kvinnor i takt med användandet av sociala medier. Detta på grund av att unga kvinnor ska uppnå orealistiska ideal via sociala medier. Syfte: Syftet är att undersöka hur vetenskapliga artiklar framställer sambandet mellan ökad psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland unga kvinnor. Metod: Forskningsstudie där 10 vetenskapliga artiklar har analyserats för att besvara syftet. Metoden som använts för studien är en tematisk innehållsanalys. Resultat: Resultatet av forskningsöversikten påvisar ett samband mellan sociala medier och dess påverkan på unga kvinnors ideal i relation till negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa. En stark självkänsla visade sig även vara väsentligt för att kunna stå emot de ideal som sociala medier förmedlar. Diskussion: I studien har det framkommit att sociala medier tar upp en stor del av unga kvinnors tid och detta visar på en ökad psykisk ohälsa i relation till sociala medier. Konklusion: Forskningsstudiens resultat har belyst hur unga kvinnor påverkas av sociala medier samt hur detta påverkar deras egen kroppsbild och hur detta leder till kroppsmissnöje och dålig självkänsla. Studien påvisar också att sociala medier är vanligt förekommande i unga kvinnors vardag. Därför är det av största vikt att informera och sprida kunskap om sociala mediers påverkan på hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)