Placebranding inom regioner - utifrån ett intressentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att förstå hur svenska regioner samordnar och involverar dess intressenter för att skapa ett platsvarumärke och hur dessa intressenter påverkar regionens varumärkesarbete. En fallstudie har genomförts med utgångspunkt i kvalitativ studie. Studien har en ansats av deduktiv karaktär med inslag av induktiv ansats. Vid analys/diskussion har studien ett hermeneutiskt tolkande förhållningssätt. Analys och diskussion har gjorts utifrån den insamlade empirin i form av sex intervjuer som grundat sig i vetenskapliga artiklar och teorier. Vi har framför allt använt teorier för placebranding, och framför allt umbrella branding. En stor del av teorin kommer även från intressentteori och hur man hanterar och samordnar intressenter. Genom analys från relevanta teorier har det empiriska materialet skapad en ökad förståelse om hur regioner fungerar och samordnar intressenter utifrån ett placebranding persepktiv. Utifrån fallstudie av Familjen Helsingborg har vi kartlagt hur en region kan hantera intressenter och samla dem under ett gemensamt varumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)