Ondskefull eller offer : mediekonstruktionen av två kvinnliga mördare

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Kristina Stenström; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Jag har analyserat åtta artiklar ur svensk press som beskriver de två kvinnliga mördarna Sara Svensson och Niina Äikiä. Mina teoretiska utgångspunkter har varit Yvonne Jewkes beskrivning av stereotypa beskrivningar av kvinnliga våldsbrottslingar i media. Yvonne Jewkes menar att vår samtid svårligen kan stå ut med en kvinna som begår våldsamma handlingar, och att vi upprätthåller en rigorös normstruktur för att markera detta. Den kvinna som bryter mot dessa normer straffas genom att fråntas sin status som kvinna och kan alternativt beskrivas (och betraktas) ensidigt och svartvitt så som ond eller som offer (vilka är de vanligaste beskrivningarna). Medierna inte endast deltar i denna process utan ger den också bränsle, menar Jewkes.

Rättsväsendet har konstaterat att varken Sara Svensson eller Niina Äikiä handlade ensamma. Båda hade vid sin sida en man som de utförde brotten i samråd med. Helge Fossmo dömdes för att ha pressat Sara Svensson att utföra ett mord och Eddy Larsson dömdes för vållandebrott för att tillsammans med Niina Äikiä ha orsakat hennes sons död genom misshandel.

Jag har funnit att såväl Sara Svensson som Niina Äikiä delvis beskrivs som offer vid sidan av männen. Denna bild är inte nödvändigtvis felaktig. Sara Svensson vara indoktrinerad i en strikt kristen miljö och Niina Äikiä lider av ett förståndshandikapp, detta kan vara anledningar till att de blev manipulerade på det sätt de artiklar jag läst implicerar. Min undersökning av dessa artiklar visar hur som helst att man i beskrivningen av maktbalansen mellan Svensson och Fossmo och Äikiä och hennes sambo använder sig av konnotationer för klassisk ”manlig” makt över kvinnan, kanske för att den för publiken är lättast att känna igen. Detta torde dock i förlängningen cementera klassiska stereotyper kring ”manligt” och ”kvinnligt”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)