Hundassisterad pedagogik som resursför elever i behov av särskilt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: På senare tid har det blivit allt vanligare att använda djur i pedagogiska sammanhang. Eftersom det är ett nytt fenomen finns det inte särskilt mycket forskning på området. Många av de studier som gjorts har utförts med metoder där resultatet kan ha låg reliabilitet och de slutsatser som dras från resultatet kan ifrågasättas vilket innebär att mer forskning behövs. Vår undersökning har genomförts med kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. Målet har varit att få djupgående svar från informanterna med syfte att bidra med kunskap om hur hundassisterad pedagogik kan användas som resurs för elever i behov av särskilt stöd. Studiens teoretiska ramverk är den sociokulturella teorin. Empirin har inledningsvis analyserats med utgångspunkt att skönja mönster i informanternas intervjuutsagor. Därefter har vi fördjupat vår analys av empirin med utgångspunkt i den sociokulturella teorin genom begreppen scaffolding och mediering. Scaffoldning betyder att den kunnige bygger stödstrukturer för att underlätta lärande och mediering innebär att människan behöver redskap i samspelet med omgivningen. Resultatet visar att hundens närvaro och interaktion gynnar kommunikation och samspel. Hundassisterad pedagogik bidrar också till ökad motivation och lust hos elever i skolsvårigheter. Vidare visar analysen att hundens närvaro skapar trygghet samt ökar elevens tillit till den egna förmågan. Resultatet visar också att hunden kan användas som resurs för att skapa stödstrukturer, scaffolding, för elever i behov av särskilt stöd. Hunden fungerar även som en medierande resurs, som en länk, mellan omgivning och elev. I resultatdiskussionen relateras resultatet till den proximala utvecklingszonen, vilket är ett begrepp inom den sociokulturella teorin. Inom den proximala utvecklingszonen sker lärande och utveckling hos eleven. Vår slutsats är att de stödstrukturer som byggs med hjälp av hunden och dess medierande funktion i hundassisterad pedagogik leder till ett ökat lärande och till socioemotionell utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)