Ansiktsigenkänning för närvarohantering i skolan : Möjligheter och utmaningar utifrån ett användarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: I takt med att samhället i stort digitaliseras i hisnande fart kommer även fler och fler lösningar på hur teknik kan hjälpa elever och lärare i den svenska skolan. Internet of Things är på uppgång och nya tekniker för ansiktsigenkänning och databehandling öppnar upp för olika automatiseringsmöjligheter. Syftet med denna rapport är att undersöka användarnas upplevelse av ansiktsigenkänning för närvarohantering i skolan. Lärarnas administrativa börda växer och mycket lektionstid går åt till just närvarotagning, därför hoppas man kunna effektivisera lektionerna och skolan i stort med hjälp av ny teknik. Denna kvalitativa undersökning som görs i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden undersöker upplevelsen av ansiktsigenkänningsteknik för närvarotagning och hantering i skolan ur elevernas perspektiv. En klass i en gymnasieskola i Sverige provade under en vecka en prototyp för närvarotagning och fick sedan utvärdera denna i fokusgruppsintervjuer. Resultaten pekar på en positiv inställning till tekniken generellt och att den potentiellt kan ha positiv inverkan på studiemiljön och undervisning. Det visar sig att design och interaktion spelar en viktig roll kring synen på tekniken, och denna studie ämnar ge en helhetsbild av hur elever på ett tekniskt gymnasium upplever tekniken. Undersökningen visar på designutmaningar och öppnar upp för vidare studier i exakt hur ansiktsigenkänningsteknik kan och bör användas i skolmiljö ur ett användarperspektiv. Här ges en grundläggande bild av hur elever upplever ansiktsigenkänningsteknik i skolan och undersökningen bidrar till att stärka arbetet mot en digitaliserad skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)