Mitt namn är jag - jag är mitt namn : ­­En kvalitativ studie av sambandet mellan pensionärers namn och identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om sambandet mellan namn och identitet hos pensionärer. Syftet är att få en inblick i hur sambandet ser ut, hur det har förändrats över tid och om ett liknande samband finns mellan namnet och föräldrarnas identitet. Undersökningen består av intervjuer som analyserats kvalitativt. Bland resultatet av undersökningen kan vi se att informanterna kan se sin egen identitet och personlighet i sina namn, för en del har sambandet ändrats med tiden men gemensamt har alla att föräldrarnas identitet går att ses i namnet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)