Landet mellan Sverige och Norge : En kartläggning av Skillingmarksmålet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att kartlägga och uppmärksamma utmärkande språkliga drag i det lokala målet i Skillingmark, en bygd belägen ett par kilometer öster om riksgränsen till Norge i västra Värmland. Vidare undersöks i detta arbete huruvida olika dialektalt betingade språkliga drag kan knytas till språkbrukarens ålder som en faktor som påverkar den språkliga variationen. Undersökningen utgår från frågeställningarna om vilka språkliga drag och former som är utmärkande för den språkliga varietet som talas i Skillingmark, hur dessa former och drag avviker från motsvarande former i det neutrala standardspråket, vilka likheter dessa drag och former har med motsvarande drag och former i norskan på andra sidan riksgränsen och huruvida olika språkliga drag förekommer i olika stor utsträckning hos språkbrukare inom olika åldersgrupper. Undersökningen tar avstamp i en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer där antalet deltagare, vilka har valts ut genom ett målinriktat bekvämlighetsurval med intersubjektivitet, har avgränsats till tre. Undersökningens resultat visar att det finns flera språkliga drag som utmärker Skillingmarksmålet i relation till det neutrala standardspråket, och där dessa skillnader kan ses på samtliga språkliga nivåer som har undersökts inom ramen för detta arbete. Samtidigt visar undersökningen, i likhet med tidigare studier inom ämnet, att språkliga drag och former i Skillingmark i flera avseenden har likheter med motsvarande former och drag i norskan. Utifrån intervjuer med tre språkbrukare framgår att det även förekommer språkliga drag i Skillingmarksmålet som kan ses vara uttryck för generationsbundna kronolekter, där vissa språkliga drag enkom används av äldre dialektala språkbrukare. Vidare visar undersökningen att dialekter har en viktig funktion i en social språklig dimension, där dialekten kan fungera som ett sammanhållande kitt i ett område med dialektalt kontinuum. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)