Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Var tionde kvinna i fertil ålder har sjukdomen endometrios. Även fast det är många kvinnor som har endometrios finns det fortfarande otillräcklig kunskap i vården om denna sjukdom. Vilket leder till att kvinnorna får vänta 7 – 8 år på att få diagnosen. Under tiden de väntat på diagnosen har de gått igenom otaligt många läkarbesök, eftersom kvinnorna har blivit feldiagnostiserade med andra sjukdomar. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Metod: En beskrivande litteraturstudie utifrån tio tematiskt analyserade studier. Huvudresultat: Resultatet synliggör att endometrios påverkar kvinnorna negativt. De upplevda symtomen begränsade kvinnorna att vara delaktiga i sitt liv. Det mest framkomna symtomet var smärta, detta gjorde att kvinnor fick avstå från fysiska och sociala aktiviteter. Fördröjning av diagnosen, misstro till vården och kampen att få diagnosen var något som kvinnorna upplevde psykiskt påfrestande. Relation till partner, familj, vänner och arbetslivet var något som kvinnorna upplevde negativt, kvinnorna kände sig begränsade av symtomen. Kvinnorna upplevde livsstilsförändringar och copingstrategier som positiva hjälpmedel till att hantera sjukdomen. Slutsats: Endometrios har påverkan på livet. Kvinnorna påverkas socialt, fysiskt och psykiskt. Otillräcklig kunskap inom hälso- och sjukvård upplevs av kvinnorna, vilket har psykisk påverkan vid bemötande från sjukvården. Kvinnorna upplevde fördröjning av diagnos som en ständig kamp. Ökad kunskap om endometrios hos hälso- och sjukvårdpersonal behövs för att få en tidigare diagnos, detta kan bidra till en godare omvårdnad och minska lidande. Med stöd av befintliga riktlinjer kan förhoppningsvis detta uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)