Europas sista diktatur - en fallstudie av Vitrysslands icke-demokratiska situation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsats är ett fall av transition vilken syftar till att förklara varför Vitryssland inte demokratiserats utan idag är Europas sista diktatur. För att kunna förklara fallet har jag valt att göra en empirisk förklarande enfallsstudie. Uppsatsen är av teorikonsumerande karaktär vilken ämnar analysera hur Vitrysslands icke-demokratiska situation, under åren 1991-2010, kan förklaras. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i transitionsteori samt path dependency teori. Uppsatsen baseras främst på sekundärmaterial men också på två intervjuer vilka fungerat som bakgrundsmaterial samt som kompletterande material till studien. Uppsatsens analys visar på att det finns många faktorer som bidragit till Vitrysslands icke-demokratiska utveckling. Bland dessa förklaringsfaktorer finns särskilt en faktor som spelar en avgörande roll i förklaringen av den icke-demokratiska utvecklingen. Uppsatsens slutsats är att den faktor som framför allt kan anses förklara Vitryssland icke-demokratiska situation är Alexander Lukasjenkos tillträdde till presidentposten 1994. Denna händelse har i sin tur genererat och möjliggjort andra händelser och beslut vilka lett till att Lukasjenko lyckades upprätta, men också upprätthålla, en vitrysk diktatur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)