Influencers, trovärdiga eller inte?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap inom forskningsfältet influencer marketing. Uppsatsen kommer att undersöka konsumenters uppfattning gällande influencers produktplaceringar i sociala medier. Detta för att få en ökad förståelse för vilka komponenter som gör en influencer trovärdig ur ett konsumentperspektiv. Metod: Uppsatsen har induktiv ansats som utgångspunkt och kvalitativ forskningsmetod har tillämpats med semistrukturerade intervjuer samt netnografisk observation. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från Ohanians artiklar från år 1990 och 1991 samt de två modellerna The Source Credibility Model och The Source Attractiveness Model. De tre komponenterna: tillförlitlighet, expertis samt attraktivitet har studerats och använts som ett ramverk för analys av den genomförda undersökningen. Empiri: Tolv semistrukturerade intervjuer har utförts med individer som känner till begreppet influencer marketing samt använder YouTube. Vidare utfördes en netnografisk observation av kommentarsfält på YouTube som även den legat till grund för analysen. Resultat: Undersökningen resulterade i att Ohanians tre komponenter stämmer bra överens med konsumenters uppfattning angående influencers trovärdighet. Undersökningen bidrog till en ny komponent, relation, som ansågs vara viktigt för influencers totala trovärdighet vid produktplaceringar på YouTube. Denna uppsats är ett bidrag till tidigare forskning då den fjärde komponenten, relation, var avgörande för influencers totala trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)