Måluppfyllelse för simundervisning i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares uppfattningar av måluppfyllelse på mellan- och högstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Syftet med arbetet var att belysa mellanstadielärares och högstadielärares arbete med måluppfyllelsen för elever i simundervisning. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur bedriver idrottslärare simundervisning utifrån de krav de har för elevers måluppfyllelse? Vilka uppfattningar har idrottslärare om simundervisning för elevers progression till måluppfyllelse av de kunskapskrav som är reglerad i Lgr 11? Vad i skolans organisation kan påverka måluppfyllelsen i simundervisning för eleverna? Sju idrottslärare verksamma på mellan- och högstadiet har intervjuats. Intervjumaterialet har tematiserats och analyserats utifrån bio-ekologiska systemteorins begrepp. Resultatet visar att alla lärare bedriver simundervisning efter läroplanen mot en progression i årskurs sex och nio. Lärarna i studien arbetar oerhört lösningsorienterat och hittar tid som inte finns på schemat till att skapa progression, övningstillfällen och utveckling för eleverna. Min slutsats är att lärarna arbetar mot samma mål men på olika sätt och att covid-19 pandemin har skapat fler utmaningar för mellanstadielärarna gentemot högstadielärarna. Utökad tid och fler undervisningstillfällen kan vara enkla åtgärder för att kommunerna att öka måluppfyllelsen i simning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)