FMT – ett slag för utveckling när det gäller samverkan, språk och initiativ

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning:

I detta arbete beskriver jag FMT-metoden – Funktionsinriktad musikterapi och visar på hur den kan motsvara mål som är formulerade i grundsärskolans läroplan. Jag lyfter vid sidan av den även fram Salamancadeklarationen. Jag gör en kort beskrivning av SI-terapi – sensorisk integrationsterapi och jämför den med FMT-metoden.

 

Min slutsats är att metoden lämpar sig ypperligt vid arbete i såväl grundsärskolan, som i den ordinarie grundskolan. Den kan vara ett komplement till särskolans kursplan och kan erbjudas elever i behov av särskilt stöd.

I mina två fallbeskrivningar tydliggörs hur arbetet med FMT kan stimulera och utveckla samverkan, språk och initiativförmågan hos individer med nedsatt funktion inom dessa områden.

 

De två personer som jag arbetat med skiljer sig avsevärt åt beträffande såväl ålder som diagnos, endast en av dem har samband med frågeställningen angående kunskapskraven i grundsärskolans läroplan. Detta är ett medvetet val för att visa på FMT-metodens stora anpassningsmöjlighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)