Ökenspridning och klimatförändringar – historiskt och framtida klimat i Sahel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

Författare: Aron Stenlid; [2017]

Nyckelord: Ökenspridning; Sahel; klimatsimuleringar;

Sammanfattning: Den stora torkan som rådde i Sahel under 1970 och 1980-talen är unik i modern tid. Nederbördsmängderna i regionen har ökat sedan dess, men perioder av torka är fortfarande återkommande. Variationer i klimat likt dessa gör att Sahel är ett av de mest utsatta områdena i världen för klimatrelaterade förändringar. Området är starkt förknippat med begreppet ökenspridning, och det har spekulerats i att klimatvariationerna som drabbar regionen är ett resultat av mänsklig verkan inom och utanför Sahel, såsom överbetning och utsläpp av växthusgaser. Invånarna i Sahel står inför en framtid som är högst osäker; trots klimatmodellers framgångar med att beskriva klimatvariationerna som präglade 1900-talet tenderar modellernas simuleringar för framtida klimat att skilja sig åt. Detta projekt är en kombinerad litteraturstudie och laborativ studie. Simuleringar framtagna med SMHI Rossby Centers regionala klimatmodellen RCA4, driven av den globala modellen EC-EARTH är inkluderade. Simuleringarna har gjorts för framtida klimat (2071- 2100) och en historisk period (1971-2000), för klimatvariablerna temperatur och nederbörd. Litteraturstudien redogör för en del av den stora mängd forskning som bedrivits som ämnar beskriva orsakerna till torkan i Sahel, samt vad forskningen säger om framtida klimat i regionen. Mer precist undersöks hur ökenspridning och klimatförändringar samverkar, samt vilka konsekvenser dessa har på Sahel-områdets klimat. Jämförelser mellan de två tidsperioderna görs sedan, detta för tre olika RCP-scenarior för framtida klimat: RCP 2.6, 4.5, och 8.5. Med utgångspunkt från dessa jämförelser undersöks hur det framtida klimatet kommer att bli i Sahel. Ökning i medeltemperatur sker för samtliga RCP-scenarier. Ökningen är 1.2 till 5 C, beroende på vilket scenario som undersöks. Inga tydliga trender för nederbörd kan urskiljas. För RCP 2.6 blir medelvärdet för årsnederbörd i hela Sahel 0-100 mm mindre perioden 2071- 2100, jämfört med perioden 1971-2000. För RCP-4.5 ökar årsmedelnederbörden med 0-100 mm i västra Sahel, och minskar med 0-100 mm i öster. För RCP-8.5 får centrala Sahel en ökning på 0-100 mm, och i de västra och östra delarna minskar nederbörden med 0-100 mm. Osäkerhet i resultaten bedöms utifrån jämförelse med medelvärde från en klimatmodellensemble beräknade av SMHI. Resultaten för temperatur anses rimliga och är därför trovärdiga. Osäkerhetsnivån för den simulerade årsmedelnederbörden i framtiden bedöms vara hög. Det är troligt att ökade antropogena utsläpp av växthusgaser och förändringar i globala havsytetemperaturer har stor betydelse för det framtida klimatet i Sahel. Ökenspridning har påverkat klimatet historiskt sett, och bedöms ha en viss inverkan på det framtida klimatet i regionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)