Du får inga pengar om du inte… En studie om attityder och krav omkring försörjningsstöd.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syfte Vi vill undersöka attityder och värderingar om försörjningsstöd utifrån de krav som ställs på dem som får försörjningsstöd. Vi vill undersöka skillnader mellan en grupp socialsekreterare och en grupp arbetssökande. FrågeställningHur ser de yrkesverksamma och de arbetssökande på de krav som ställs för att få försörjningsstöd och finns det några skillnader mellan de yrkesverksamma och de arbetssökandes attityder och värderingar gällande försörjningsstöd? • Hur ser de yrkesverksamma på frågor som gäller försörjningsstöd och de krav som ställs?• Hur ser de arbetssökande på frågor som gäller försörjningsstöd och de krav som ställs?• I vilka frågor skiljer sig våra två gruppers svar sig mest åt?• Hur ser våra informanters attityder och värderingar ut gällande försörjningsstöd?Metod Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning som sker med hjälp av insamling av data med en enkätintervju. Vi har använt oss av litteratur inom ämnet, vägledande studentlitteratur, tidigare forskning i form av uppsatser och forskningsartiklar.Resultat Svaren från enkäterna har vi delat in i tre teman, allmän information, krav och attityd. Med hjälp av stapeldiagram redovisar vi svaren på enkäten och redovisar de skrivna kommentarer som våra informanter har gett oss i anslutning till diagrammen. Resultaten analyseras med hjälp av systemteori, empowerment och begreppet handlingsutrymme.KonklusionerVi har i vår uppsats bland annat funnit att både de yrkesverksamma och de arbetssökande tycker att de krav som ställs för att få försörjningsstöd är lagom. De yrkesverksamma tycker att man ska kunna kräva samhällsarbete i utbyte mot försörjningsstöd och att det borde vara hårdare krav på ungdomar än på andra grupper i samhället. Vi har också kommit fram till att de arbetssökande tror att de yrkesverksamma har större handlingsutrymme i sitt arbete än vad de själva anser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)