”Sexualitet” i förskolan – en blind fläck : En kvalitativ studie med textanalys av didaktiska planeringar i förskolan

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Teoretiska perspektiv för studien är de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? samt Van Poeck och Östmans undervisningmodell. I uppsatsen används även begreppen normer, värden och identitet. Studien har en kvalitativ ansats med textanalys av autentiska didaktiska planeringar från Skolbanken som berör sexualitet, samtycke och relationer i förskolan. Resultatet pekar på att sexualitet framställs på olika sätt, vilket får konsekvenser för hur pedagogerna väljer att arbeta med barns sexualitet. Studiens primära slutsats är att det finns få planeringar som innehåller termen ”sexualitet” – även om flera av planeringarna lyfter fram barns sexualitet som något betydelsefullt. Det är betydligt fler planeringar som innehåller ”samtycke” och ”relationer” än ”sexualitet”. Därmed finns en blind fläck för ”sexualitet”. En annan slutsats är att det finns normer och värden som återkommer och lyfts fram på olika sätt i de didaktiska planeringarna. Men dessa normer och värden återkommer framför allt inom ramen för ”samtycke” och ”relationer” (t.ex. gränssättning, integritet och vikten av goda hållbara relationer). En tredje slutsats är att avsaknaden eller bristen på dessa termer i förskolans läroplan, bidrar till att förskolepersonal får ett större tolknings- och handlingsutrymme, vilket resulterar i att barns sexualitet framställs inom en begränsad ram/ett avgränsat område (”samtycke” och ”relationer”) med återkommande innehållsliga teman (t.ex. gränssättning).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)