Upplevelser av tidig rehabiliteringsvård hos patienter med förvärvad ryggmärgsskada

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Ryggmärgen är en komplex och känslig del av kroppen. Vid en ryggmärgsskada kan hjärnan inte sända eller ta emot signaler till de drabbade kroppsdelarna, vilket leder till förlamning och känselbortfall. De fysiska problemen som en ryggmärgsskada innebär kräver även en psykisk anpassning. Under rehabiliteringsvård är målet från sjukvårdens sida att patienten ska lära sig att hantera sitt handikapp såväl fysiskt som mentalt. För att kunna bidra med expertis kring rehabilitering och utföra personcentrerad vård behöver sjuksköterskan förstå patientens upplevelser och behov, men tidigare forskning visar på en brist på kunskap. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att sammanställa forskning om upplevelser av tidig rehabiliteringsvård hos patienter med förvärvad ryggmärgsskadada. Metod: En litteraturstudie av kvalitativa artiklar där innehållsanalys enligt med induktiv ansats genomförs. Resultat: Fem huvudteman framkom: personalens bemötande, social påverkan, deltagande, målsättning och information, mentala processer samt fysiska hinder. Slutsats: Patienternas upplevelser poängterar vikten av att rehabiliteringsvård är personcentrerad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)