Barns delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan : En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa förskollärares upplevelser och tankar om barns delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan. För att få svar på syftet formulerades två frågeställningar: Vad uppfattar förskollärare som utmanande i arbetet med barns inflytande och delaktighet under samlingar? Vad upplever förskollärare har betydelse för att barns delaktighet och inflytande ska kunna möjliggöras under samlingar? Utifrån studiens frågeställningar skapades tolv intervjufrågor som ställdes till åtta förskollärare under varsin intervju. Undersökningsinstrument som användes var semistrukturerad intervju vilket gjorde det möjligt för förskollärarna att berätta fritt. Studien var kvalitativ med en fenomenologisk ansats som grund då studien byggde på tankar och upplevelser. Förskollärarnas svar från intervjuerna analyserades och kategoriserades. I den genomförda studien framkom att förskollärarna upplever att det finns utmaningar med att ge barn delaktighet och inflytande, där exempelvis samlingars utformning och demokrati har stor inverkan. I studien framgick även att förskollärarnas förhållningssätt och erfarenheter av att ha arbetat med barns delaktighet och inflytande under samlingar är betydelsefulla faktorer, som kan möjliggöra barns delaktighet och inflytande. En slutsats som kan dras är att förskollärare ständigt behöver reflektera över samlingars utformning, förhållningssättet och erfarenheterna för att få en förståelse för hur de återspeglas under samlingar. Det är av vikt eftersom förskollärare lägger grunden för barns delaktighet, inflytande och demokrati i förskolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)