Immunologin bakom svår ekvin astma

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. Hästarna med SEA får ökad mängd mucus, luftvägsobstruktion och en hyperreaktivitet i luftvägarna. Detta ger kliniska symptom såsom ansträngd andning, hosta och träningsintolerans. Orsaken till SEA är exponering för främst organiskt damm vid installning, men det anses även finnas en genetisk bakgrund. Ett viktigt kännetecken för SEA är reversibiliteten, om allergenexponeringen upphör försvinner oftast de kliniska symptomen. Viss irreversibla förändringar kan ses efter långvarig eller upprepad allergenexponering. SEA är en komplex sjukdom där många celler och mekanismer är inblandade och den exakta patogenesen är inte helt klarlagd. Neutrofiler är en av de viktigaste cellsorterna inblandade och i bronkoalveolär lavage-vätska används procenten neutrofiler för att ställa diagnos. Andra celler som är eller kan vara inblandade är T-hjälparceller, regulatoriska T-celler, makrofager, epitelceller i luftvägarna, mastceller, trombocyter och dessutom flertalet enzymer och antioxidanter. De förändringar som syns i luftvägarna vid SEA är mucusackumulering, obstruktion, bronkokonstriktion, bronkospasm, förtjockning av luftvägsväggen och glatt muskulaturhyperplasi samt infiltration av inflammatoriska celler. Mild eller måttlig ekvin astma är en sjukdom som har likheter med SEA, men den ger en mildare inflammation och mildare symptom. De vanligaste symptomen för mild eller måttlig ekvin astma är hosta och försämrad prestation. Mild eller måttlig ekvin astma har liknande etiologi som SEA och överlappande cytologiska, kliniska och funktionella drag. Vid mild eller måttlig ekvin astma ses dock inte alltid en neutrofili i bronkoalveolär lavage-vätska utan det kan även förekomma en ökad mängd mastceller, eosinofiler eller en kombination av dessa. Den stora skillnaden mot SEA är att vid mild eller måttlig ekvin astma ses inte respiratorisk påverkan i vila. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa den litteratur som finns rörande SEA gällande troliga etiologier och immunologiska mekanismer samt jämföra med mild eller måttlig ekvin astma. Slutsatsen är ett konstaterande att SEA är en komplex sjukdom där många motstridiga forskningsresultat finns, att tillräcklig power kan vara svårt att uppnå i forskning med hästar, att hästens roll i forskningen om human astma troligtvis kommer fortsätta och att det finns mycket kvar att forska på för framtida ökad förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)