Mediernas bild av ett hav i kris : En språkvetenskaplig analys av Östersjöskildringen i svenska medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Östersjön är ett unikt hav som länge har kämpat med miljöproblem såsom övergödning, miljögifter och klimatförändringarnas påverkan. Syftet med denna studie är att granska hur mycket utrymme svenska nyhetsmedier ger åt optimism respektive pessimism gällande Östersjöns miljöproblem mellan år 1999 och 2019. Avsikten är dessutom att undersöka hur nyhetsmedierna skildrar ansvarstagande och skuldbeläggning mellan nämnda årtal. Analysmetoderna som har använts är innehållsanalys samt kritisk diskursanalys, i vilken en transitivitets- och ergativitetsanalys har genomförts. Materialet är hämtat från det svenska mediearkivet (Retriever Research) och består av slumpvis utvalda artiklar från svenska nyhetsmedier. Innehållsanalysen visar att det optimistiska språkbruket överlag är något mer utbrett än det pessimistiska, vilket delvis stämmer överens med tidigare forskning. Den kritiska diskursanalysen visar att det är vanligare att osynliggöra mänskliga förstadeltagare i fråga om skuldbeläggning till skillnad från ansvarstagande. I de skuldbeläggande sammanhangen tenderar medierna istället att använda passiv form eller framhäva förstadeltagare inom kategorin djur och natur. Slutsatserna som går att dra är att ett optimistiskt och lösningsorienterat språkbruk utgör den största delen av de svenska nyhetsmediernas porträttering av Östersjöns miljöproblem. Därtill går det även att påstå att läsarna riskerar att få en förvrängd verklighetsbild eftersom mänskligt orsakade miljöproblem ofta presenteras vara skapade på naturliga grunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)