Höja kompetens och medvetenhet inom miljöfrågor : En utveckling av ett utbildningsmaterial för Sandvik AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande; KTH/Lärande

Sammanfattning: Sandvik AB bedriver en verksamhet som ger upphov till störningar på miljö och människors hälsa och innefattas därför av lagkrav och andra bestämmelser för att göra dessa störningar så små som möjligt. Företaget arbetar mot visionen ”we set the industry standard” (”vi sätter industristandarden”) som visar på att de även inom hållbarhetsområdet siktar mot att överträffa lagkraven och uppnå högre satta mål för att kunna vara en ledande aktör på marknaden. På Sandvik i Sandviken har ett behov av en internmiljöutbildning uppmärksammats för att säkerställa företagets fortsatta arbete mot att uppfylla kraven och att öka kunskaper och kompentenser hos medarbetarna. Detta för att främja företagets fortsatta arbete mot att bli konkurrenskraftiga, såväl gentemot kunder som på arbetsmarknaden. Med detta som bakgrund syftar arbetet till att skapa en bild och förståelse av de anställdas kunskaper och kompetenser inom yttre miljö. Arbetet utgörs av en undersökning som återfinns i rapporten, som ligger till grund för den produkt som sedan utvecklats i form av ett utbildningsmaterial. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer med chefer och medarbetare vars arbetsuppgifter innefattar ansvar för miljöarbete. Intervjumaterialet har analyserats tematiskt utifrån de didaktiska frågorna vad, varför, för vem och hur. I analysen av intervjuerna framkommer teman för vad en miljöutbildning för företaget ska innehålla, varför detta innehåll är relevant och varför en miljöutbildning behövs, vilka det är som arbetar på företaget och deras förutsättningar samt hur en miljöutbildning kan utföras. Enligt produktutvecklingsprocessen har resultatet av undersökningen tillsammans med dokument- och litteraturstudier och fokusgrupper med medarbetare i sin tur legat till grund för utbildningsmaterialet. Det framlagda förslaget är uppdelat i sex olika block (introduktion, avfall, energi, vatten och avlopp, utsläpp till luft samt buller, utsläpp tillmark) som alla behandlar miljöaspekter som framkommit som viktiga i undersökningen. Blocken rekommenderas att genomföras ett i taget, kontinuerligt under en längre tid. Dessutom föreslås fokus ligga på deltagarnas interaktion med varandra för att främja lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)