Arbetsterapeutiska åtgärder för äldre med depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Många äldre med depression har ett vård- och rehabiliteringsbehov som inte tillgodoses. Det saknas även kunskap om vilka psykosociala insatser som är lämpliga. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsterapeutiska åtgärder som kan riktas mot äldre med depression. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med sökningar i olika databaser till ett underlag på sju vetenskapliga artiklar. Resultat: De arbetsterapeutiska åtgärderna sammanställdes utifrån kategorier person-, aktivitet-, eller miljö. Meningsfull aktivitet såsom kreativt skrivande, musikterapi och sällskapshund samt arbetsterapeutiska grupper visade sig vara effektiva arbetsterapeutiska åtgärder. Diskussion: Mestadels positiva följder av arbetsterapeutiska åtgärder kunde ses i resultatet. Det framgick också att ytterligare forskning om äldre med depression behövs inom arbetsterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)