De kulturella utmaningarna inom ledningssystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur inställningen till ledningssystem är hos de anställda på företag inom svensk byggindustri. Arbetet ämnar även identifiera de kulturella utmaningar som kan uppstå vid användningen av ledningssystem. Studien har genomförts som en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag. Fallstudien inkluderar både intervjuer och observationer som genomförts genom ett antal platsbesök på byggarbetsplatser. Motivationen till att använda ledningssystemen inom svenska byggföretag är generellt sett låg. Många incitament saknas och det finns stora kunskapsluckor kring hur ledningssystem ska användas. Det saknas tydliga förebilder och förespråkare för ledningssystemen. Många medarbetare är kreativa och bidrar med smarta lösningar på arbetsplatser, detta förs dock sällan vidare till resterande organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)