Ny visselblåsarlag - Utökat skydd vid rapportering om missförhållanden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: I maj 2019 antog regeringen EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet. Det konstaterades att den befintliga lagstiftningen, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, inte levde upp till de minimikrav som fanns i direktivet. Därav fattade regeringen beslut om att genomföra en ny lag för visselblåsare. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är den nya lagstiftningen som träder i kraft den 17 december 2021 och ersätter den tidigare visselblåsarlagen. I förhållande till direktivets krav förmildras kravet på vilka missförhållanden som omfattas. Missförhållandena ska endast omfattas av ett allmänintresse och behöver inte längre vara allvarliga. Vidare förändras rapporterinsordningen och kravet på intern rapportering i första hand tas bort. Lagen har mött en del kritik främst från remissinstanser dels vad gäller förändringarna, dels lagens komplexitet. Uppsatsen ämnar utreda hur de förändrade kraven i den nya lagen kan påverka rapporteringsförfarandet. Slutsatser som nås i uppsatsen är dels att avsaknaden av definition om vad som omfattas av allmänintresset kan skapa avhållsamhet från att rapportera, dels riskera att missförhållanden av väldigt mild karaktär kommer till allmänhetens kännedom. Det är välkommet att det möjliggörs för arbetstagare att rapportera direkt externt. En kombination av problematiken kan leda till fler tvister i Arbetsdomstolen, samtidigt som lagens utformning gör den svårbegriplig och i stället kan få en motsatt effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)