Kvinnors adaptationer i vardagslivet till följd av bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i medelåldern i Sverige. Den förändrade vardagen och de nya fysiska och psykiska påfrestningar som tillkommer leder ofta till att vissa aktiviteter i vardagen inte längre går att utföra, ett så kallat aktivitetsgap. Coping och adaptation är två begrepp som kan relateras till anpassning som används för att överkomma aktivitetsgap. Tidigare forskning om adaptationer som ett sätt att hantera aktivitetsgap har visat att copingstategier används frekvent av kvinnor med bröstcancer. Arbetsterapeuter arbetar med stort fokus på vardagsliv och anpassningar i vardagen och ska enligt riktlinjer vara verksamma på mottagningar som bedriver cancerbehandling i Sverige.Syfte: Syftet är att utifrån biografier belysa de adaptationer som kvinnor med bröstcancer använder i vardagslivet.Metod: Kvalitativ innehållsanalys av nio biografier skrivna av/om kvinnor som har eller har haft bröstcancer genomfördes.Resultat: Fyra huvudkategorier kunde identifieras efter analys: Ångesthantering, Acceptans, Roller & Vanor och Livskraft.Slutsats: Kvinnor som har haft bröstcancer använder sig frekvent av coping- och adaptationsstrategier i vardagen. Det finns behov av ökat stöd i eftervården där arbetsterapeuten kan bidra med sin unika kompetens om anpassningar till ett föränderligt vardagsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)